Sobota, 21 lipiec 2018
Zezwolenie na wycinkę drzew
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy  w Maciejowicach
ul. Kościelna 3 (nad pocztą)


Osoba odpowiedzialna:
p. Małgorzata Cichecka
inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa


Adres poczty elektronicznej:
ochronasrodowiska@maciejowice.pl


ZEZWOLENIE  NA  USUNIĘCIE  DRZEW  LUB  KRZEWÓW


Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a/- krzewu, rosnącego na nieruchomości /pobierz wniosek/
2. Zgoda właściciela na usunięcie drzew lub krzewów, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem,


Miejsce złożenia dokumentów
•    Urząd Gminy Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice - sekretariat lub  ul. Kościelna 3 - pok. nr 1
Dodatkowe informacje pod nr tel. (25) 682 57 37 wew. 44
•    Jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków - Biuro Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, Delegatura w Siedlcach, ul. Bema 4 A, 08-110 Siedlce .
Wnioski można przesyłać pocztą.


Opłaty
I. Opłaty skarbowe:
Nie pobiera się opłat skarbowych.

II. Opłaty za usunięcie drzew i krzewów:
W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych, pobiera się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie.

Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:
1. na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
2. na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
3. jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
4. które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych,
5. które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
6. w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych,
7. które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
8. z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew,
9. które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,
10. topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
11. jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,
12. z grobli stawów rybnych,
13. jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Termin załatwienia sprawy
do 30 dni.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Maciejowice.

Inne informacje
Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew (pojedynczych pni drzew) lub krzewów.
Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.

Podstawa prawna
•    art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, ze zmianami)
•    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004r. Nr 228, poz. 2306)
•    obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 (M.P. z 2007 r., Nr 77, poz. 828)